"NOVO NEBO I NOVA ZEMLJA" s. Jacqueline Mary

Odlomak iz knjige „Novo Nebo i Nova Zemlja“ s. Jacqueline Mary

Poruke „Pravi život u Bogu“ imaju i svoj podnaslov: 'Očev Himan ljubavi'. Tako se ispunjava rabinsko proroštvo. U rabinskim spisima rečeno je da će se na ovoj zemlji pjevati Deset Pjesama. Devet od njih već postoje u Svetom pismu, a među njima je Pjesma nad pjesmama, koja je smatrana za najveću i najsvetiju od svetih. Naime, vjeruje se da ju je kralj Salomon skladao kad ga je Duh Sveti obuzeo u svečanom trenutku kad je Božanski oganj sišao s neba i sažegao žrtvu paljenicu pri posveti hrama. Pjesma nad pjesmama pjeva o zaručništvu Izraela s njegovim božanskim zaručnikom. Zaručništvo se u izraelskoj kulturi smatralo kao što i mi smatramo zaručništvo. Međutim, to je bilo svečano vezivanje i ono je jamčilo da će brak uslijediti u pravo vrijeme s punim svetkovanjem i svojom konzumacijom sedmoga dana. Taj sedmi dan na grčkom zvao se Apocalypses i odvijao se u posebnim unutarnjim odajama u šatoru mladenaca. Salomonova Pjesma nad pjesmama bila je tek deveta pjesma, tako da još jedna treba doći – Pjesma vjenčanja. Deveta pjesma primljena je izvan unutarnje odaje hrama, iduća pjesma bit će unutar nutarnje odaje hrama – Sveta od Svetih.

Deseta pjesma, kako to rabini uče, bit će realizirana i pjevana samo onda kad Mesija dođe. Ili, kako bi kršćani rekli, samo kad Mesija Isus, bude priznat. Premda nije verbalno izravno povezano ipak ostaje istina da kroz sve vrijeme davanja ovog Himna ljubavi svijetu, židovsko priznavanje Isusa kao Mesije i Sina Božjega poraslo je diljem svijeta. Rabinsko proroštvo je ispunjeno – veliku Desetu pjesmu Bog pjeva svojemu narodu i cijelom čovječanstvu. Osim toga, to je pjesma Zaručnika jer On pripravlja da nas uzme u nutarnje odaje Božanske ljubavi i sjedini nas sa sobom. Kao što je oganj Duha Svetoga pao i na žrtvu paljenicu i na Salomona, pa je on zapjevao Pjesmu nad pjesmama, tako će Oganj Duha Svetoga pasti na naša srca da ih očisti u Drugoj Pedesetnici jer on spaljuje sve naše grijehe i sâmo naše biće bit će pobožanstvenjeno i bit će dio te Ljubavne pjesme hvale koja će istodobno ispuniti svu zemlju i sama nebesa. Naše uklapanje u veliku Pjesmu Neba ništa nije manje nego da budemo uhvaćeni u tu ljubavnu pjesmu unutar Trojstva koja je pjevana vječno između Oca i Sina i koja je personificirana u Duhu Svetomu.

Poruke Pravi život u Bogu nisu skladane običnim riječima, nego riječima Božanskog Pjesnika Pjesništva: Njega, koji je Izvor Poetske Ljepote. Ove su Poruke Ljubavni himan našega Boga pjevan da bi odjekivao i razlijegao se diljem zemlje i da bi našao svoj pobožni izričaj u duši čovjeka koji na nj odgovara.